یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  زمان برگزاری همایش
-313 -16 -29 شروع
روز ساعت دقیقه
-312 -16 -29 پایان
روز ساعت دقیقه
 
کمیته اجرایی 


رئیس سمینار دبیر علمی دبیر اجرایی
دکتر حسینعلی بصیری دکتر سیف الله عبدی دکتر محمد جواد عالم زاده انصاریکمیته علمی بر اساس حروف الفبا

 
1 دکتر حسین آذرنیک
2 دکتر حسینعلی بصیری
3 دکتر سید محمد مهدی پیغمبری
4 دکتر علی زاهد مهر
5 دکتر امید شافع
6 دکتر فرشاد شاکریان
7 دکتر پرهام صادقی پور
8 دکتر محمدعلی صدرعاملی
9 دکتر حمید رضا صنعتی
10 دکتر سیف الله عبدی
11 دکتر عطا فیروزی
12 دکتر رضا کیانی
13 دکتر مجید کیاور
14 دکتر احمد محبی
15 دکتر بهرام محبی
16 دکتر محسن معدنی
17 دکتر مجید ملکی
18 دکتر محمود ممتحن
19 دکتر جمال موسوی
20 دکتر فریدون نوحی
 
Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center