یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  مهلت ثبت نام
-69 -7 -26 شروع
روز ساعت دقیقه
42 18 34 پایان
روز ساعت دقیقه
 
  زمان برگزاری همایش
48 18 34 شروع
روز ساعت دقیقه
49 18 34 پایان
روز ساعت دقیقه
 

نقشه دسترسی به مرکز

 
نقشه دسترسی به مرکز
نقشه مترو برای دسترسی به مرکز
 
نقشه اتوبوس برای دسترسی به مرکز
 
Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center