یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  زمان برگزاری همایش
112 18 38 شروع
روز ساعت دقیقه
113 18 38 پایان
روز ساعت دقیقه
 

نقشه دسترسی به مرکز

 
نقشه دسترسی به مرکز
نقشه مترو برای دسترسی به مرکز
 
نقشه اتوبوس برای دسترسی به مرکز
 
Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center