یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی


 
  مهلت ثبت نام
-69 -7 -26 شروع
روز ساعت دقیقه
42 18 34 پایان
روز ساعت دقیقه
 
  زمان برگزاری همایش
48 18 34 شروع
روز ساعت دقیقه
49 18 34 پایان
روز ساعت دقیقه
 


تهران ، خیابان ولیعصر تقاطع نیایش مرکزآموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،

ساختمان اداری ، دفتر معاونت پژوهشی

تلفن تماس : 23922340
 
 نمابر: 22663217

Email :research@rhc.ac.ir

وب سایت : www.ics.rhc.ac.ir

 

Copyright 2014, All right reserved
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research Center